معرفی

مشخصات فردی

محمد شفیعی موسوی

نام - نام خانوادگی : محمد   شفیعی موسوی

پست الکترونیکی : mshafieemousavi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض - هندسه - توپولوژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تربیت معلم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض- هندسه - توپولوژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سوابق اجرایی

1- مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور آموزشی

2- عضو شورای ساماندهی نیروی انسانی

3- مسئول گزینش واحد

4- عضو اصلی کمیته انظباطی بدوی کارکنان

5- مدیرکل نظارت پیگری و هماهنگی 

6- رئیس اداره آمورش فوق برنامه

7- قائم مقام گروه ریاضی

8- مسئول آموزش گروه ریاضی

9- مسئول انتخاب دانشجویان ممتاز گروه ریاضی در مسابقه ریاضی 22 کنفرانس ریاضی کشور

10- سرپرست دانشجویان شرکت کننده در 22 کنفرانس ریاضی کشور

11- مدیریت امتحانات مدیریت معاونت امور آموزشی

12 سرپرست اداره کل امتحانات

13- عضو شورای آموزشی واحد

14- مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی

15- معاون دانشکده فنی ومهندسی

16- سرپرست دفتر حراست

17- عضو کمیته بررسی تشکلیلات تفضیلی

18- مسئول حفاظت آزمون های واحد

19- عضو کمیسون موارد خاص آموزشی

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : گروه ریاضی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380/04/01

محمد شفیعی موسوی
محمد شفیعی موسوی

محل خدمت :
    گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    مربی
^